FAYDALI BİLGİLER » INCOTERMS

Balo Demiryolu servisi ile Almanya parsiyel yük taşımacılığına başladık. Avantallı rakamlarımız ile serivisimizi mutlaka deneyin
devamı..
DSL Lojistik olarak yeni ofisimizde hizmetinizdeyiz.
devamı..
Web sitemiz yenilendi
devamı..

 
 
 

EXW - Ex Works / Ticari ??letmede Teslim
"Ex works" sat?c?n?n mallar? i?letmesinde (fabrika,depo v.s.) al?c? emrine haz?r tutmakla teslim yükümlülü?ünü yerine getirdi?i anlam?ndad?r. Sat?c?, aksi kararla?t?r?lmad?kça mal?n al?c? taraf?ndan sa?lanan bir araca yüklenmesinden ya da mallar?n ihraç gümrü?ünden geçirilmesinden sorumlu de?ildir. Al?c? bu noktadan itibaren var?? yerine de?in, mal?n ta??nmas? ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülü?ünü ta??r. Bu terim tüm sat?? ?ekilleri içinde sat?c? için en az yükümlülü?ü ihtiva eden bir sat?? ?eklidir.
Bu teslim ?eklinde sözle?mede belirtilen sat?? bedeline yaln?zca ambalajlanm?? mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, bo?altma ve sigorta masraflar? al?c? taraf?ndan ödenmektedir.

FCA - Free Carrier / Ta??y?c?ya Teslim
Bu terim ile sat?c?n?n teslim yükümlülü?ü, mallar?n ihraç gümrü?ünden geçirilip, al?c? taraf?ndan belirlenen ta??y?c?ya, belirlenen yer ya da noktada teslimi ile son bulur. E?er al?c? taraf?ndan kesin bir teslim yeri belirtilmemi?se, sat?c? ta??yan?n mallar? teslim alaca?? yer civar?nda bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar ta??y?c? ile sözle?me yap?labilmesi için sat???n?n yard?m?n? gerektirirse (Örne?in demir ve hava yolu ta??mac?l???nda) sat?c? riziko ve masraflar al?c?ya ait olmak üzere hareket edebilir.

FAS - Free Alongside Ship / Gemi Do?rultusunda Teslim
Bu terim ile sat?c?n?n teslim yükümlülü?ü, belirlenen limanda mallar?n gemi do?rultusunda r?ht?m veya mavnaya konmas?yla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolar?n?n al?c? taraf?ndan üstlenilmesi anlam?ndad?r. Mal?n yükleme, bo?altma , nakliye ve sigorta masraflar? al?c? taraf?ndan ödenir. FAS'da sözle?mede belirtilen sat?? bedeline hem mal bedeli, hem de r?ht?ma kadar yap?lan nakliye ücreti dahildir. Bu terim, al?c?n?n ihraç için mallar? gümrükten çekmesi gerekti?ini belirtir. Al?c? do?rudan ya da dolayl? olarak ihraç i?lemlerini yerine getirmeyecekse kullan?lmamal?d?r. Bu terim yaln?zca deniz veya içsu ta??mac?l???nda kullan?l?r.

FOB - Free On Board / Gemi Bordas?nda Teslim
Bu terim ile sat?c?n?n teslim yükümlülü?ü belirlenen yükleme liman?nda mallar gemi küpe?tesini açt??? andan itibaren yerine getirilmi? olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikolar? bu noktadan itibaren al?c? taraf?ndan üstlenilir. E?er gemi küpe?tesi pratikte bir?ey ifade etmiyorsa (örne?in roll-on/roll-off veya konteyner ta??mac?l???nda oldu?u gibi) FCA teriminin kulan?lmas? daha do?ru olur.

CFR - Cost & Freight / Mal Bedeli veya Navlun
Bu terim ile sat?c? belirlenen var?? liman?na mal? gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundad?r. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikolar? ile giderlerde görülebilecek art??, yükleme liman?nda mallar?n gemi küpe?tesini geçmesi an?ndan itibaren sat?c?dan al?c?ya devredilmi? olur.
CFR terimi sat?c?n?n ihraç için mallar? gümrükten geçirmesi gerekti?ini belirtir.

CIF - Cost Insurance & Freight / Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
Bu terim ile sat?c? CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, mallar?n ta??nmas? s?ras?nda yitik veya hasar rizikosuna kar?? deniz sigortas? temin etmek durumundad?r. Sat?c? sigorta sözle?mesini yapar ve sigorta primini öder. Al?c? bu terim ile sat?c?n?n sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülü?ü bulundu?unu bilmelidir.
Bu terim sat?c?n?n ihraç için mallar? gümrükten geçirmesi gerekti?ini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su ta??mac?l???nda kullan?l?r. E?er gemi küpe?tesi pratikte bir?ey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur.

CPT - Carriage Paid To / Ta??ma Ücreti Ödenmi? Olarak Teslim
Bu terim sat?c?n?n, mal?n kararla?t?r?lan var?? yerine kadar ta??nmas? için gerekli navlunu ödedi?i anlam?na gelir. Mal?n yitik ve hasar?na ait rizikolarla birlikte ta??y?c?ya teslimden itibaren do?abilecek ek masraflar, mallar?n ta??y?c?n?n nezaretine verilmesinden itibaren sat?c?dan al?c?ya geçer.
Ta??y?c? bir ta??ma sözle?mesinde demir, kara, deniz, hava, içsu ta??mac?l??? ya da bunlar?n birle?mesi sonucu ortaya ç?kan ta??mac?l?k i?lemini üstlenen kimsedir.

CIP - Carriage Insurance Paid To / Ta??ma Ücreti ve Sigorta Ödenmi? Olarak Teslim
Bu terim ile sat?c? CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak mallar?n ta??nmas? s?ras?nda yitik veya hasar rizikosuna kar?? kargo sigortas? temin etmek durumundad?r. Sat?c? sigorta sözle?mesini yapar ve sigorta primini öder .

DAF - Delivered At Frontier / S?n?rda Teslim
Bu terim sat?c?n?n teslim yükümlülü?ünün, mallar?n ihraç için gümrükten geçirilip, s?n?rda belirlenen yer ya da noktada ancak biti?ik ülkenin gümrük s?n?r?ndan önce emre haz?r tutulmas?yla sona ermesini ifade eder.
S?n?r terimi , ihraç ülkesinin s?n?r? da dahil olmak üzere herhangi bir s?n?r için kullan?labilir. Dolay?s?yla, terimin içinde sözkonusu s?n?r?n her zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin ?ekilde tan?mlanm?? olmas? hayati olarak önem ta??maktad?r.

DES - Delivered Ex Ship / Gemide Teslim
Bu terim ile sat?c?n?n teslim yükümlülü?ü, mal? belirlenen var?? liman?nda, gemi bordas?nda, ithal gümrü?ünden geçirmeden al?c?n?n emrine haz?r tutmakla sona erer. Sat?c?, mallar?n belirlenen var?? liman?na getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikolar? üstlenir. Bu terim sadece deniz veya içsu ta??mac?l??? için kullan?labilir.

DEQ - Delivered Ex Quai Duty Paid / R?ht?mda Teslim (Gümrük vergi ve harçlar? ödenmi? olarak)
Bu terim ile sat?c?n?n teslim yükümlülü?ü, mallar? belirlenen var?? liman?nda ithal gümrü?ünden geçirilmi? olarak, r?ht?m üzerinde al?c? emrine haz?r tutmakla sona erer. Sat?c?, mallar?n o noktaya kadar ta??nmas?yla ilgili vergi, resim ve di?er harçlarda dahil olmak üzere tüm riziko ve giderleri üstlenir.
Bu terim sat?c? dolayl? ya da dolays?z yoldan ithal lisans? sa?layamayacaksa kullan?lmamal?d?r. E?er taraflar mallar?n al?c? tararf?ndan gümrükten geçirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesini istiyorlarsa "duty paid" yerine "duty unpaid" terimini kullanmal?d?r. E?er taraflar sat?c?n?n yükümlülükleri aras?ndan mallar?n ithali için ödenecek bir tak?m giderleri ç?karmak istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinle?tirmelidirler.

DDU - Delivered Duty Unpaid / Gümrük Resmi Ödenmemi? Olarak Teslim
Bu terim ile sat?c?n?n teslim yükümlülü?ü, mallar?n ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre haz?r tutulmas? ile sona erer. Sat?c?, mallar?n o noktaya kadar ta??nmas? ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundad?r (?thalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç).
Al?c? mallar?n zaman?nda ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikolar? üstlenmek durumundad?r.
E?er taraflar sat?c?n?n gümrük formalitelerini yerine getirip bundan do?abilecek gider ve rizikolar? üstlenmesini istiyorlarsa bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinle?tirmelidirler.
E?er taraflar sat?c?n?n yükümlülüklerine mallar?n ithali için gerekli baz? giderleri eklemek istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinle?tirmelidirler. Bu terim ta??ma ?eklinden ba??ms?z olarak kullan?labilir.

DDP - Delivered Duty Paid / Gümrük Resmi Ödenmi? Olarak Teslim
Bu terim ile sat?c?n?n teslim yükümlülü?ü, mallar?n ithal ülkesinde belirlenen yerde emre haz?r tutulmas? ile sona erer. Sat?c?, mallar?n o noktaya kadar ta??nmas?, ithal gümrü?ünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve di?er harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundad?r. EXW terimi sat?c? için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir.

S - Sat?c?
A - Al?c?

 

EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAF

DES

DEQ

DDU

DDP

Warehouse
Storage

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Warehouse
Labour

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Export Packing

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Loading
Charges

A

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Inland
Freight

A

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Terminal
Charges

A

A

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Forwarder's
Fees

A

A

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Loading On
Vessel

A

A

A

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ocean/Air
Freight

A

A

A

A

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Charges
Upon
Arrival

A

A

A

A

A

A

S

S

S

S

S

S

S

Duty, Taxes
& Customs
Clearance

A

A

A

A

A

A

A

A

A

S

S

A

S

Delivery to
Destination

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

S

S

 

EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAF

DES

DEQ

DDU

DDP

Copyright 2011 DSL Lojistik
Bu sitede kullanılan fotoğraf ve belgeler orijinal veya lisanslı olup, izinsiz kullanılamaz.
Web Tasarım - Venüs Ajans