FAYDALI BİLGİLER » TEHLİKELİ MADDE KODLARI

Balo Demiryolu servisi ile Almanya parsiyel yük taşımacılığına başladık. Avantallı rakamlarımız ile serivisimizi mutlaka deneyin
devamı..
DSL Lojistik olarak yeni ofisimizde hizmetinizdeyiz.
devamı..
Web sitemiz yenilendi
devamı..

 
 
 

SINIF 1
PATLAYICILAR (EXPLOSIVES)

Gemide istifleri personel mahallinden ve gemi teknesinden uza?a, ambar kapaklar?n?n hemen alt?na yap?lmal?d?r.
Bu s?n?fa dahil maddeler :
Kara Barut, Fi?ek, Sis Bombas?, Cephane, Dinamit vb.

   

SINIF 2
GAZLAR (GASES)

SINIF 2.1
YANICI GAZLAR (FLAMMABLE GAS) :
Her türlü ?s? kayna??ndan ve personel mahallinden uza?a istiflenmelidir.
Bu s?n?fa dahil maddeler :
Asetilen, Etan, Etilen, Metan, Hidrojen, Çakmak Gaz? vb.

   

SINIF 2.2
ZEH?RL? GAZLAR (TOXIC GAS) :
Her türlü ?s? kaynaklar?ndan, personel mahallinden ve yiyecek maddelerinden uza?a istiflenmelidir.
Bu s?n?fa dahil maddeler :
Amonyak, Flor, Prüssik Asit, Klorit, Karbon monoksit vb.

   

SINIF 2.3
YANICI OLMAYAN SIKI?TIRILMI? GAZLAR
(NON-FLAMMABLE COMPRESSED GAS) :
Güverte veya güverte alt?nda, iyi havaland?r?lm?? serin yerlerde muhafaza edilmelidir. Bu gazlarla doldurulmu? tüpler ?s? ald?klar? zaman genle?irler ve bu da patlamalara neden oldu?u için çok tehlikelidirler.
Bu s?n?fa dahil maddeler :
Argon, Helyum, Karbondioksit, Hava Gaz?, Oksijen vb.

   

SINIF 3
YANICI SIVILAR (FLAMMABLE LIQUID)

Yan?c? s?v?lar ?s?nmalar? halinde, buharla?an gaz?n yanma noktas?na göre, 3 gruba ayr?l?rlar.

SINIF 3.1
BENZ?N : Yanma noktas? 18O C'den dü?üktür. Daima güverte üstünde istiflenmelidir.
SINIF 3.2
MAZOT : Yanma noktas? 18OC ile 23OC aras?ndad?r. Güverte üstünde veya güverte alt?nda istiflenmelidir.
SINIF 3.3
MAZOT : Yanma noktas? 23OC ile 61OC aras?ndad?r. Güverte alt?nda istiflenmelidir.

   

SINIF 4
GAZLAR (GASES)

SINIF 4.1
YANICI KATILAR (FLAMMABLE SOLID) :
Güverte veya güverte alt?na istif edilmelidirler. Ya?am mahallerinden uzak tutulmal?d?rlar.
Bu s?n?fa dahil maddeler :
Alüminyum Tozu, Sellüloid, Naftalin, K?rm?z? Fosfor, Filmler, Neft Ya??, Kuru Lifler vb.

   

SINIF 4.2
KEND? KEND?NE YANAB?LEN KATILAR
(SPONTENOUSLY COMBUSTIBLE) :
Çok iyi havaland?r?lm?? yerlerde istiflenmeli, istif aralar? hava sirkülasyonunu sa?layacak ?ekilde olu?turulmal?d?r.
Bu s?n?fa dahil maddeler :
Kopra, Bal?k Unu, Kuru Ot,, Mangal Kömürü vb.

   

SINIF 4.3
ISLANDI?INDA YANAB?LEN KATILAR
(DANGEROUS WHEN WET :
Su ile temas ettiklerinde veya ?sland?klar?nda, yanma özelli?i gösteren kat?lard?r. ?yi havaland?r?lm?? kuru yerlerde muhafaza edilmeli ve su ile temas?ndan mutlak suretle kaç?n?lmal?d?r.
Bu s?n?fa dahil maddeler :
Alkalin ala??mlar, Baryum, Karpit, Ferro Silisyum, Natriyum, Magnezyum vb.

   

SINIF 5
OKS?TLEY?C? MADDELER (OXIDIZ?NG SUBSTANCES)

SINIF 5.1
OKS?TLEY?C? MADDELER (OXIDIZING AGENT) :
Bu s?n?fa giren maddeler, oksijen aç??a ç?kartmak suretiyle yanmay? kolayla?t?r?c? bir ortam meydana getirirler. Bu özellikleri nedeniyle yan?c? maddelerin yan?na istiflenmemelidirler.
Bu s?n?fa dahil maddeler :
Nitrat, Suni Gübre, Amonyum Sülfat, Baryum Klorat vb.

   

SINIF 5.2
ORGAN?K PEROKS?TLER
(ORGANIC PEROXIDE) :
Bu s?n?fa giren maddeler yan?c? olabilecekleri gibi, patlay?c? da olabilirler. Güverte üstüne örtülü olarak, kuru ve serin yerlere konulmal?d?r.
Bu s?n?fa dahil maddeler :
Bütün peroksitler bu s?n?fa dahildir.

   

SINIF 6
ZEH?RLEY?C?LER (TOXIC)

SINIF 6.1
ZEH?RLEY?C? MADDELER (TOXIC) :
Zehirleyici maddeler insan vücuduna a??z yoluyla girebilir ve insan? öldürebilirler. Bu nedenle yiyecek, içeceklerden, ya?am mahallerinden ve tütün gibi nem ç?karan maddelerden uza?a istiflenmelidirler.
Bu s?n?fa dahil maddeler :
Arsenik, Anilin, Baryum Oksit, Fenol, Nikotin, Kur?un, Siyanür, C?va ürünleri vb.

   

SINIF 6.2
M?KROPLU (B?YOLOJ?K) MADDELER
(INFECTIOUS SUBSTANCE :
Bu maddeler mikrop ihtiva ettiklerinden hastal?klara sebep olurlar. Yiyecek, içecek ve ya?am mahallerinden uza?a istiflenmelidirler. Tehlike arz eden durumlarda en yak?n sa?l?k otoritesine haber verilmelidir.
Bu s?n?fa dahil maddeler :
Kemik, Kemik Ya??, S?k??t?r?lm?? Et At?klar?, Hayvan Derileri, Kan Tozu, vb.

   

SINIF 7
RADYOAKT?F MADDELER (RADIOACTIVE)

Bu maddeler özel kaplar içerisinde nakledilirler. Kaplar?n mutlak suretle hasars?z olmas? gerekmektedir. Tercihen güverte üstüne, personel mahallinden, besin maddelerinden, banyo edilmemi? filmlerden, ilaçlardan ve kimyasal maddelerden uza?a istiflenmelidirler. Aktivite dereceleri bak?m?ndan 3 gruba ayr?l?rlar.

       

SINIF 7.1

SINIF 7.2

SINIF 7.3

 

 

Copyright 2011 DSL Lojistik
Bu sitede kullanılan fotoğraf ve belgeler orijinal veya lisanslı olup, izinsiz kullanılamaz.
Web Tasarım - Venüs Ajans